Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

THÔNG BÁO (Dành cho SV ĐHCN)-Các em xem tên và thông số trong Danh sách lớp môn học do trường ĐHCN gửi.
- Thứ ba (11-3-2014), lớp ĐL của ĐHCN kiểm tra giữa kỳ (được sử dụng tài liệu).
Xem tại địa chỉ: Trang web TRI THỨC